Zapytanie:BMW X5 F15 2013

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich powyższych danych osobowych przez administratora danych, którym jest Bawaria Motors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 47, 00-715 Warszawa dla celów marketingowych, w tym przede wszystkim otrzymywania informacji handlowych, komunikacji o promocjach i wydarzeniach, a także obsługi i badania satysfakcji klienta oraz badania rynku.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bawaria Motors sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim pocztą elektroniczną na udostępniony przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na nawiązywanie przez Bawaria Motors sp. z o.o. kontaktu telefonicznego (m.in. SMS, MMS, połączenie głosowe, komunikatory) oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w formularzu dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bawaria Motors sp. z o.o. samochodowych systemów komunikacyjnych w pojeździe (o ile są obsługiwane) w celu komunikacji marketingowej i marketingu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych w sposób zautomatyzowany i w związku z tym chciałabym/chciałbym otrzymywać spersonalizowane oferty marketingowe produktów i usług, które zostały zidentyfikowane i dostosowane w oparciu o przekazane przeze mnie kategorie danych osobowych oraz moje osobiste preferencje i zachowania, także na podstawie korzystania z produktów i usług Bawaria Motors sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich powyższych danych osobowych podmiotom współpracującym z Bawaria Motors sp. z o.o. należącym do grupy PGA Polska w kraju i za granicą na terytorium EOG (t.j. w szczególności PGA Polska sp. z o.o., MB Motors sp. z o.o., Lion Motors sp. z o.o. i Bohemia Motors sp. z o.o. oraz do podmiotów powiązanych kapitałowo), a także do Emil Frey Holding AG Badenerstrasse 600, 8048 Zurych (Szwajcaria) i podmiotów należących do Grupy Emil Frey,  jak też podmiotom świadczącym usługi powiązane z produktami i usługami Bawaria Motors sp. z o.o., w szczególności usługi finansowe i ubezpieczeniowe, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez te podmioty. Czynności marketingowe mogą odbywać się w drodze połączeń głosowych, przesyłania na podany adres korespondencyjny oraz e-mail i numer telefonu korespondencji zawierającej informację handlową, także z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych przez Bawaria Motors Sp.z o.o. na rzecz BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie przez BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce moich danych oraz kontaktowanie się ze mną w wyżej wskazanych celach. BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce może również przekazywać powyższe dane niektórym spółkom zależnym jak również niektórym partnerom handlowym oraz warsztatom (mojemu preferowanemu dealerowi lub partnerowi, od którego dokonany został zakup samochodu bądź u którego przeprowadzone zostały wizyty serwisowe lub konsultacyjne bądź mojemu regionalnemu partnerowi), którzy mogą wykorzystywać moje dane oraz kontaktować się ze mną w celach wskazanych powyżej. Informacje o aktualizacji danych mogą być udostępniane wyżej wskazanym spółkom zależnym. Szczegóły na stronie https://www.bmw.pl/legaldisclaimer
Chcę również otrzymywać spersonalizowane oferty produktów i usług Grupy BMW wybrane z oferty BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce na podstawie moich osobistych preferencji i zachowań, również w związku z korzystaniem z produktów bądź usług.
1 Zgoda obejmuje wykorzystanie danych osobowych w celu stworzenia indywidualnego profilu klienta przy wykorzystaniu procedury statystycznej. Dzięki powyższemu profilowi będzie Pan/Pani otrzymywać komunikacje marketingową o odpowiedniej treści np. spersonalizowane oferty od Bawaria Motors sp. z o.o. lub BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce oraz niektórych spółek zależnych, jak również niektórych partnerów handlowych oraz warsztatów (mojego preferowanego dealera, partnera, od którego dokonany został zakup samochodu bądź u którego przeprowadzone zostały wizyty serwisowe
Informacja: Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne.

2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Bawaria Motors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 47. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bmw-bawariamotors.pl/ . Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich wskazanych w treści zgody, które w takim przypadku będą administratorami Pani/Pana danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do zleceniobiorców i podwykonawców administratora świadczących usługi związane z obsługą informatyczną oraz marketingową administratora.

3. Jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora w celach marketingowych do państwa trzeciego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego –  Szwajcaria. W takim przypadku administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Emil Frey Holding AG, adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych. Informujemy jednocześnie, że Szwajcaria została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. (DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii).

4. Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Dealera - Tomasz Jaguś; tel. 690 221 852; mail: iod@bmw-bawariamotors.pl adres korespondencyjny: ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”;

5. W zależności od zakresu wyrażonej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

5.1. Prowadzenia działań marketingowych, w szczególności przesyłania (w tym na adres email i telefonicznie) informacji handlowych, komunikacji o promocjach i wydarzeniach, a także obsługi i badania satysfakcji klienta oraz badania rynku – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;

5.2. Prowadzenia badań satysfakcji – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;

5.3. Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym między innymi profilowania, polegającego na stworzeniu profilu osoby fizycznej w oparciu o cechy, zachowania i decyzje (np. informacji o wcześniej zakupionych produktach lub usługach), w celu przewidzenia jakie są możliwe preferencje w celu przygotowania i przedstawienia materiałów marketingowych i promocyjnych przygotowanych do potrzeb konkretnej osoby  – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów marketingowych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub do 4 lat od ostatniego kontaktu marketingowego do Pani/Pana - jeżeli przetwarzanie  danych osobowych odbywa się na innej podstawie.

7. Przysługuje Pani/Panu:

7.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

7.2. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;

7.3. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

7.4. Prawo do przenoszenia danych osobowych;

7.5. Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;

7.6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane w następujący sposób:

8.1. Pisemnie na adres: Bawaria Motors sp. z o.o., ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;

8.2. Mailowo na adres dane.osobowe@bmw-bawariamotors.pl ;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.